1.31

Thiirane

Hydrazine, 1,1-dimethyl-

Hydrazine, 1,1-dimethyl-

58.007

1.28

CH3ON (CH3)2

Urea

Hydrazine, 1,1-dimethyl-

58.101

0.95

2-Butanamine, (S)

Isobutylamine

Isobutylamine

58.123