Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Xiuning

59

16.4

16.4

16.4

Feixi

62

17.2

17.2

33.6

Jieshou

76

21.1

21.1

54.7

Wuwei

48

13.3

13.3

68.1

Jingde

115

31.9

31.9

100.0

Total

360

100.0

100.0