English name

Family

Scientific name

Silver carp

Cyprinidae

Hypophthalmichthys molitrix

Common carp

Cyprinidae

Cyprinus carpio

Grass carp

Cyprinidae

Ctenopharyngodon idella

Capoeta damascina

Cyprinidae

Capoeta damascina

Mosquitofish

Poeciliidae

Gambosia affinis

Alburnus

Cyprinidae

Chalcalburnus sp.