2000

2016

Mean

2000

2016

Mean

Beijing

10.00

11.30

9.96

Henan

1.11

3.33

1.89

Tianjin

3.13

6.96

4.76

Hubei

0.76

3.62

2.14

Hebei

0.00

4.61

1.82

Hunan

0.13

2.58

1.27

Shanxi

4.04

6.33

3.26

Guangdong

3.61

5.58

3.88

Inner Mongolia

1.27

2.76

1.11

Guangxi

0.74

4.00

2.08

Liaoning

2.58

7.58

4.03

Hainan

3.46

8.40

4.44

Jilin

4.32

4.36

2.88

Chongqing

3.43

5.85

4.17

Heilongjiang

1.67

4.15

1.53

Sichuan

2.23

4.65

3.04

Shanghai

5.43

9.45

7.52

Guizhou

1.86

5.89

3.26

Jiangsu

0.69

4.75

2.97

Yunnan

1.50

5.38

3.57

Zhejiang

2.07

7.35

5.30

Shaanxi

3.03

3.81

2.69

Anhui

0.75

4.78

2.43

Gansu

2.14

8.71

3.25

Fujian

0.64

5.11

2.59

Qinghai

3.14

8.56

4.23

Jiangxi

1.16

4.49

2.06

Ningxia

3.84

7.31

4.92

Shandong

0.77

3.52

2.25

Xinjiang

2.01

5.27

2.51