Layer

The threshold value (α) of the evaluation value E

Numbers of accumulated calculation steps of the conventional method (A)

Numbers of accumulated calculation steps of the proposed method (B)

Percentage

((B/A) * 100%)

Middle

1.00E−01

3.60E+07

1.67E+05

0.464

5.00E−02

3.60E+07

2.31E+05

0.642

1.00E−02

3.60E+07

7.09E+05

1.970

Upper

1.00E−01

3.60E+07

1.39E+03

0.0039

5.00E−02

3.60E+07

2.82E+03

0.0078

1.00E−02

3.60E+07

1.88E+04

0.0522