Layer

The threshold value (α) of the evaluation value E

Numbers of accumulated calculation steps of the conventional method (A)

Numbers of accumulated calculation steps of the proposed method (B)

Percentage

((B/A) * 100%)

Middle

1.00E−03

3.60E+07

1.13E+04

0.031

5.00E−04

3.60E+07

1.78E+04

0.049

1.00E−04

3.60E+07

6.22E+04

0.173

Upper

1.00E−03

3.60E+07

1.86E+02

0.00052

5.00E−04

3.60E+07

2.97E+02

0.00082

1.00E−04

3.60E+07

8.02E+02

0.00222