Guangzhou

Shenzhen

Zhuhai

Foshan

Zhongshan

Huizhou

Dongguan

Zhaoqing

Jiangmen

Guangzhou


2.2

2.2

0.9

1.8

2.2

1.3

1.8

1.25

Shenzhen

2.2


2.8

2.5

2.3

1.7

1.4

3.4

1.93

Zhuhai

2.2

2.8


2.2

1.2

3.1

2.2

2.8

1.3

Foshan

0.9

2.5

2.2


1.6

2.6

1.8

1.6

1.05

Zhongshan

1.8

2.3

1.2

1.6


2.8

1.8

2.4

0.97

Huizhou

2.2

1.7

3.1

2.6

2.8


1.7

3.6

2.4

Dongguan

1.3

1.4

2.2

1.8

1.8

1.7


2.7

1.65

Zhaoqing

1.8

3.4

2.8

1.6

2.4

3.6

2.7


1.63

Jiangmen

1.25

1.93

1.3

1.05

0.97

2.4

1.65

1.63