Ranking

Province

Ranking

Province

1

Jiangsu

7

Shandong

2

Liaoning

8

Henan

3

Guangdong

9

Sichuan

4

Shanghai

10

Chongqing

5

Tianjin

11

Anhui

6

Zhejiang

12

Beijing