Company

Year

Vehicles Recalled in Million

Toyota

2011

3.5

Ford

2011

2.7

Honda

2011

1.5

Toyota

2012

5.3

Honda

2012

3.6

GM

2012

1.5

Ford

2012

1.4

Chrysler

2012

1.3

Toyota

2013

5.3

Chrysler

2013

4.7

Honda

2013

2.8

Hyundai

2013

2.2

Ford

2013

1.2