Scientific name

Colledted location

Cissampelos pareira L. var. hirsuta (DC.) Forman

Cocculus laurifolius DC.

Cocculus orbiculatus (L.) DC.

Cyclea gracillima Diels

Cyclea insularis (Makino) Hatusima

Cyclea ochiaiana (Yamam.) S. F. Huang & T. C. Huang

Pericampylus glaucus (Lam.) Merr.

Sinomenium acutum (Thunb.) Rehder & E. H. Wils.

Stephania cephalantha Hayata

Stephania japonica (Thunb.) Miers

Stephania longa Lour.

Stephania merrillii Diels

Stephania tetrandra S. Moore

Tinospora crispa (L.) Hook. f. et Thoms.

Tinospora dentata Diels

Tinospora sinensis (Lour.) Merr.

Northern Taiwan

Sandiao Cape

Siyuan Wind Gap

Central Taiwan

Chiayi

Wushe

Tiezhanshan

Southern Taiwan

Shihbaluohanshan

Hsiaoliouchiou

Shiaokuanshan

Dajin

Peitawushan

Paiyunshan

Shihkechienshan

Hsuhai

Lilungshan

Tungpien village

Meinong

NPUST

Hengchun 23-site

Fongchueisha

Taiwu

Mashih tribe

Liangshan

Pengchishan

Wanan

Chiyenshan

Majia

Checheng

Kuanwangshan

Eastern Taiwan

Daren

Botel Tobago

Total collection numbers

1

2

10

5

1

5

6

1

6

3

4

1

2

4

2

2