Research

Prescription

Publish

Year

Type

Factors

Level

Zhu Mei [78]

Danggui Sini plus Wuzhuyu Shengjiang Decoction

2012

RCT

① (−2) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

H

Li Guoxin [79]

Biejiajian Wan

1997

CR

① (−1) ② (−1) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

L

Xue Yufang [80]

Shenqi Wan

2006

RCT

① (−2) ③ (−1) ② (−1)

VL

Liang Qiuxia [81]

Huangqi Guizhi Wuwu Tang

2002

RCT

① (−2) ③ (−1) ② (−1) ⑥ (+1)

VL

Huang Xirong [82]

Taohe Chenqi Decoction

2007

CR

① (−1) ② (−1) ⑥ (+1)

VL

Zheng Meihua [83]

Danggui Shaoyao Powder

2001

CR

① (−1) ② (−1) ⑥ (+1)

VL

Wang Shasha [84]

Sini Decoction

2012

RCT

① (−2) ③ (−1) ② (−1) ⑥ (+1)

VL

Cheng Huilian [85]

Sini Powder

2009

CT

① (−2) ③ (−1) ② (−1) ⑥ (+1)

VL