Research

Publish Year

Type

Factors

Level

Zhang Yongluo [72]

1998

CT

① (−2) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

H

Zhen Haiping [73]

2012

RCT

① (−2) ⑥ (+1)

M

Chen Jianxin [74]

2003

RCT

① (−2) ⑤ (+1)

M