Research

Pulish Year

Type

Factors

Level

Li Mingzhou [62]

2007

RCT

① (−2) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

H

Wei Lijun [63]

1998

CR

① (−1) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

M

Jin Tianfu [64]

2005

CR

⑤ (+1)

M

Liu XiuFeng [65]

2004

CT

① (−2) ③ (−1) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

M

Fan Dongxian [66]

2004

CR

① (−1) ⑤ (+1)

L

Ji Zhaofang [67]

2011

RCT

① (−2) ③ (−1) ⑤ (+1)

L