Research

Pulish Year

Type

Factors

Level

Yang Hong [3]

2013

RCT

⑤ (+1)

H

Gu Ziyang [4]

2012

RCT

① (−1) ⑥ (+1)

H

Xu Jie-Huo Xiangyun [5] - [16]

2007-2013

RCT-CR

① (0, −1, −2) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

H

Wang Liying [17]

2013

RCT

① (−2) ⑤ (+1)

M

Sun Hui [18]

2012

CT

① (−2) ⑤ (+1)

M

Zhang Cuirong [19]

2011

CR

⑤ (+1)

M

Wang Chong-Zheng

Xiujuan [20] - [33]

1995-2013

RCT-CR

① (0, −1, −2) ③ (−1) ⑤ (+1) ⑥ (+1)

M

Huang Xunfang [34]

2013

RCT

① (−2) ③ (−1) ⑤ (+1)

L

Yang

Yaqin [35]

2013

CT

① (−2) ③ (−1) ⑤ (+1)

L

Zhang Lifan [36]

2004

CCT

① (−1) ③ (−1) ② (−1) ⑥ (+1)

L

Wang Ye-Zhong Ruifang [37] - [45]

2000-2011

RCT,CR

① (0, −1, −2) ③ (0, −1) ② (−1) ⑤ (+1)

L

Li Yili [46]

2013

RCT

① (−1) ④ (−1) ③ (−1) ② (−1) ⑤ (+1)

VL

Li Aifang [47]

2012

CT

① (−2) ② (−1)

VL

Hu Fang-Gao Huiming

[48] - [61]

1992-2012

RCT,CR

① (0, −1, −2) ③ (0, −1) ② (−1) ⑥ (0, +1)

VL