Serial Number

Prescription

Frequency

1

Guizhi Fuling Wan

22

2

Wenjing Decoction

5

3

Sini Powder

5

4

Danggui Shaoyao Powder

4