Serial Number

Prescription

Frequency

1

Guizhi Fuling Wan

60

2

Dahuang Zhechong Wan

6

3

Didang Decoction

4

4

Wenjing Decoction

3

5

Xiayuxue Decoction

3