Province

Weight

Province

Weight

Province

Weight

Province

Weight

Province

Weight

Beijing

0

Zhejiang

0

Liaoning

0

Chongqing

0

Shaanxi

0

Tianjin

0

Fujian

0.003

Jilin

0.196

Sichuan

0.135

Gansu

0.115

Hebei

0.134

Shandong

0

Heilongjiang

0.110

Guizhou

0

Qinghai

0

Shanghai

0

Guangdong

0

Inner Mongolia

0

Yunnan

0

Ningxia

0

Jiangsu

0

Hainan

0

Guangxi

0

Tibet

0.140

Xinjiang

0.167