Index type

Year

Basin

Jinchang

Wuwi

Liangzhou

Minqin

Gulang

Tianzhu

Imbalance index

2000

0.0188

0.0812

0.0248

0.0440

0.0905

0.0472

0.0686

2010

0.0193

0.0812

0.0254

0.0473

0.0897

0.0478

0.0691

Increase/decrease

+

0

+

+

+

+

Concentration index

2000

0.6294

0.4426

0.6501

0.4641

0.8611

0.3913

0.3680

2010

0.6299

0.4491

0.6501

0.4968

0.8470

0.3908

0.3732

Increase/decrease

+

+

0

+

+