Beta-Sitosterol

6-Acetyl-3-chloro-2,4-decanobenzoquinoline

Adenosine, N-(3-methyl-3-butenyl)- 2',3',5'-tris-O-(trimethylsilyl)-

Zirconium, dichloro-[dimethylbis-methyl-3H-benz[e] indenyl)silane]

Chromone, 7-(3-chloropropoxy)-3-phenyl-