PHT

-

EHT

0.788**

-

GYLD

0.56*

0.45*

-

PHT

EHT

GYLD