BEAV positive

BEAV negative

EPI-V® positive

250

16

EPI-V® negative

7

280