2014

2015

2016

2017

2018

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Baise City

19.97

15.94

20.08

16.63

20.12

18.21

19.43

19.1

18.37

19.5

Baise city level

20.72

18.49

20.95

18.38

26.89

15.79

25.39

18.53

24

17.26

Youjiang district

17.13

17.57

18.01

18.01

18.69

20.23

18.82

21.44

19.64

23.97

Tianyang county

21.58

11.56

22.26

12.8

22.57

12.96

24.35

15.34

22.38

17.01

Tiendong county

18.64

12.48

18.93

13.01

18.5

17.05

18.45

17.83

16.77

18.87

Pingguo county

18.2

15.12

19.15

16.01

20.08

15.83

19.45

17.58

19.85

17.99

Debao county

17.59

15.14

17.62

15.18

17.58

16.93

17.63

17.75

17.61

17.48

Napo county

19.84

14.56

18.39

15.83

18.88

15.61

17.82

15.95

18.36

17.43

Lingyun county

17.43

15.06

21.85

20.82

20.77

22.64

19.51

21.75

18.87

22.1

Leye county

22.15

20.73

15.75

15.9

14.29

14.93

14.39

13.93

12.55

13.33

Tianlin county

16.53

16.68

22.56

18.26

21.7

22.17

20.66

26.94

18.9

28.91

Xilin xian

22.46

16.69

22.87

19.23

21.06

23.01

18.51

21.06

16.91

22.05

Multinational autonomous county of longlin

24.13

18.49

25.3

23.4

24.98

25.41

22.8

24.79

18.67

24.06

Jingxi county

26.18

21.72

19.42

15.2

20.98

17.25

19.28

17.89

18.57

16.5