2014

2015

2016

2017

2018

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Baise City

14.7

21.81

16.28

21.92

18.99

23.5

24.92

31.25

27.27

34.13

Baise city level

9.38

10.28

9.23

10.12

9.03

11.68

10.73

15.83

13.22

16.4

Youjiang district

16.79

19.26

16.51

17.09

15.64

16.42

25.94

26.55

31.37

39.47

Tianyang county

8.93

44.04

10.33

27.69

20.58

37.35

25.17

42.62

29.61

36.79

Tiendong county

21.93

22.55

18.43

22.23

18.29

19.74

19.2

38.04

18.13

32.45

Pingguo county

15.45

11.63

14.7

17.36

13.69

16.81

26.35

20.65

25.07

24.09

Debao county

17.39

27.5

27.14

37.37

30.51

40.83

27.03

35.19

24.5

35.45

Napo county

17.24

24.77

20.89

28.99

20.04

16.62

21.85

25.37

21.46

25.7

Lingyun county

13.83

24.4

18.72

24.84

32.72

39.75

35.23

44.74

35.07

41.98

Leye county

17.82

24.33

20.13

19.53

33.36

36.34

33.74

43.07

35.96

45.5

Tianlin county

19.43

16.66

9.16

19.45

9.75

15.95

16.64

20.64

36.64

43.6

Xilin xian

8.89

21.2

13.14

21.71

17.67

23.38

18.49

29.29

28.59

37.19

Multinational autonomous county of longlin

14.7

22.85

12.68

10.2

11.93

11.63

13.57

15.09

14.22

18.22

Jingxi county

6.8

14.71

18.37

28.3

20.15

27.03

36.55

45.54

35.15

42.23