2014

2015

2016

2017

2018

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Primary school

Junior school

Baise City

0.78

1

0.9

1.06

1.01

1.06

1.09

1.13

1.14

1.14

Baise city level

1.13

1.3

0.54

0.93

1.78

4.09

1.98

1.8

2.1

1.16

Youjiang district

0.9

0.99

0.97

1.1

1.15

1.2

1.11

1.36

1.1

0.99

Tianyang county

0.95

1.08

0.95

1.58

1.16

1.16

1.14

1.08

0.98

0.95

Tiendong county

0.77

0.94

1

1.06

1.01

0.91

1.2

1.14

1.28

1.16

Pingguo county

0.97

1.33

0.93

1.02

0.93

0.86

0.84

0.89

0.86

0.9

Debao county

1.02

1.03

1.32

1.16

1.36

1.35

1.45

1.27

1.24

1.14

Napo county

0.69

0.78

1.12

1.04

1.22

1.02

1.02

1.02

1.23

1.51

Lingyun county

1

1.01

0.89

0.98

1.01

1.03

1.11

1.23

1.16

1.15

Leye county

0.65

1.08

0.79

0.83

1.25

1.17

1.27

1.2

1.51

1.42

Tianlin county

0.57

0.93

0.73

1.12

0.81

0.95

1.06

1.2

1.22

1.27

Xilin xian

0.59

1.26

0.73

2.06

0.92

1.48

1.1

1.79

1.43

2.15

Multinational autonomous county of longlin

0.71

1.4

0.61

0.6

0.75

0.69

0.75

0.77

0.87

0.81

Jingxi county

0.61

0.66

0.9

1.06

0.93

1.13

1.2

1.1

1.24

1.15