Municipality

Gross resident population (ten thousand)

Non-agricultural resident population (ten thousand)

Urbanization rate (%)

Beijing

1961.90

1686.40

85.96

Shanghai

2302.66

2046.14

88.86

Tianjin

1299.29

1033.59

79.55

Chongqing

2884.62

1529.55

53.02