Region

The quantity of serving governors

Beijing

52

Jiangsu

18

Shanxi

17

Zhejiang

14

Heilongjiang

14

Liaoning

13

Hunan

13

Jiangxi

11

Hebei

11

Gansu

10

Sichuan

10