Parameter

SAR

RSC

SSP

RSBC

PI

MAR

KR

TH

SAR

1.00

RSC

0.49

1.00

SSP

0.99

0.60

1.00

RSBC

0.90

0.83

0.94

1.00

PI

0.70

0.97

0.79

0.95

1.00

MAR

−0.06

−0.90

−0.18

−0.50

−0.75

1.00

KR

0.99

0.60

1.00

0.95

0.79

−0.19

1.00

TH

−0.38

−0.92

−0.49

−0.72

−0.87

0.85

−0.49

1.00