Station #

Longitude, degree

Latitude, degree

Region of the Station

1

76.92848

43.25654

Almaty

2

78.36667

45.01667

Taldykorgan

3

77.06304

43.86681

Kapshagay

4

71.36667

42.9

Taraz

5

74.995

46.8481

Balkhash

6

73.76139

43.59833

Shu