H-H

L-H

L-L

H-L

2010

Beijing, Tianjin, Hebei, Jilin, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Hunan, Guangdong and Hainan

Liaoning, Inner Mongolia, Henan, Guangxi and Chongqing

Hubei, Sichuan, Yunnan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang

Shanxi, Heilongjiang, Anhui, Jiangxi and Guizhou

2014

Beijing, Tianjin, Hebei, Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Shandong, Henan, Hubei, Hunan, Guangdong and Hainan

Inner Mongolia, Liaoning, Jilin, Guangxi, Chongqing and Yunnan

Shanxi, Sichuan, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia and Xinjiang

Heilongjiang, Jiangxi and Guizhou