Noun Class Noun NounPrefix Rel. Morpheme

1 mũndũ wĩ- -ĩngĩ

2 andũ e- -engĩ

3 mũtĩ wĩ- -ĩngĩ

4 mĩtĩ ĩ- -ĩngĩ

5 rĩĩtwa rĩ- -ĩngĩ

6 marĩĩtwa me- -engĩ

7 kĩondo kĩ- -ĩngĩ

8 ciondo ci- -ĩngĩ

9 ngitĩ ĩ- -ĩngĩ

10 ngitĩ ci- -ĩngĩ

11 rũrigi rwĩ- -ĩngĩ

10 ndigi ci- -ĩngĩ

12 kanya ke- -engĩ

13 tũnya twĩ- -ĩngĩ

14 ũcũrũ wĩ- -ĩngĩ

6 macũrũ me- -engĩ

15 kũgũrũ kwĩ- -ĩngĩ

6 magũrũ me- -engĩ

15A kũthiĩ kwĩ -ĩngĩ

16 bandũ be- -engĩ

15B kũndũ kwĩ- -ĩngĩ