Noun class Noun Noun Agr. Marker Rel. Morpheme

1 mũ-ndũ ũ- -rĩa

2 a-ndũ a- -rĩa

3 mũ-tĩ ũ- -rĩa

4 mĩ-tĩ ĩ- -rĩa

5 rĩ-ĩtwa rĩ- -rĩa

6 ma-rĩĩtwa ma- -rĩa

7 kĩ-ondo kĩ- -rĩa

8 ci-ondo i- -rĩa

9 ngi-tĩ ĩ- -rĩa

10 ngi-tĩ i- -rĩa

11 rũ-rigi rũ- -rĩa

10 ndi-gi i- -rĩa

12 ka-nya ka- -rĩa

13 tũ-nya tũ- -rĩa

14 ũ-cũrũ ũ- -rĩa

6 ma-cũrũ ma- -rĩa

15 kũ-gũrũ kũ- -rĩa

6 ma-gũrũ ma- -rĩa

15A kũ-thiĩ kũ -rĩa

16 ba-ndũ ba- -rĩa

15B kũ-ndũ kũ -rĩa