NUMBERS

FEATURES

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yetmiş, seksen, doksan

[+N] [+NUM]

yüz, bin

[+N] [+NUM] [+M]

Milyon, milyar, trilyon, katrilyon

[+N] [+M]