i

w i

R ¯ P

σ P

STOCK

WEIGHTS

Portfolio Return

Portfolio Std Dev

BAMB

7.0698%

2.2270%

1.848%

BOC

30.5265%

C&G

9.9547%

CFC

1.3551%

EABL

14.875%

KENO

1.7713%

KQ

4.4192%

KUKZ

3.6636%

NMG

0.7691%

OCH

1.0371%

SASN

2.7608%

SCBK

10.4343%

SGL

0.2527%

SNLM

2.4087%