Tests

Sensitivity (%)

Specificity (%)

PPV (%)

NPV (%)

TWBC + ANC + APC

66

55

56

72

TWBC + ANC + APC + Micro-ESR

70

54

50

60

TWBC + ANC + APC + Micro-ESR + I/TNR + I/MNR

69

63

60

67