Country

Local name

Ethnicity

References

Nigeria

Gbogbori, Ito

Yoruba

[18] [19]

Boribori

Ijebu

Nkpodanwaoba, Udarutobo, Nkpodo; Odure, Akpuruke, or Mkpodu; Wallia

Igbo

[8] [20] [21]

Ivory Coast

Djidji or Gaigai

Abe

[18]

Tèkpi

Akye

Democratic Republic of Congo

Elenkete

Nkundo

[22]

Sierra Leone

Gohema, Golohema

Mende

[18]

Ngoroga

Loko

Liberia

Wedi-kwa-dro, Wedi-quah-dro, Wedi-wa-doon

Kru-Basa

[18]

Ghana

Obua

Twi

[23]