NC State University

PI 471938

IV

10.3

5.0

4.0

0.10

0.20

0.25

University of Missouri

R01-416F

IV

9.7

5.0

4.0

0.10

0.20

0.25

Asgrow

AG5332

V

9.7

5.7

4.3

0.10

0.18

0.23

Progeny

P 5333 RY

V

9.3

5.0

4.7

0.11

0.20

0.21

USDA-ARS

JTN-5110

V

9.0

5.0

4.3

0.11

0.20

0.23

GoSoy Genetics Optimized

LELAND

V

9.7

5.7

4.7

0.10

0.18

0.21

Delta Grow Seeds Com. Inc.

DG 5067 LL

V

9.7

5.3

4.3

0.10

0.19

0.23

Go Soy Genetics Optimized

5115LL

V

9.3

5.3

4.7

0.11

0.19

0.21

Dyna-Gro Seed

S55LS75

V

9.7

5.7

4.3

0.10

0.18

0.23

Bayer Credenz

CZ 5242 LL

V

9.0

5.7

4.3

0.11

0.18

0.23

Bayer Credenz

CZ 5225 LL

V

10.7

5.0

4.0

0.09

0.20

0.25

Delta Grow Seeds Com. Inc.

DG 5170 RR2/STS

V

10.7

5.3

4.0

0.09

0.19

0.25

REV Brand Seeds

51A56

V

9.7

5.0

4.3

0.10

0.20

0.23

DuPont Pioneer

P52T50R

V

9.3

5.3

4.0

0.11

0.19

0.25

Syngenta United States

S55-Q3

V

9.3

5.3

4.3

0.11

0.19

0.23

Syngenta United States

S56-M8

V

8.7

5.3

4.0

0.12

0.19

0.25

Go Soy Genetics Optimized

5214GTS

V

10.3

5.3

4.3

0.10

0.19

0.23

Armor

55-R68

V

9.3

5.0

4.0

0.11

0.20

0.25

Progeny Ag Products

P 5226 RYS

V

8.7

5.7

5.0

0.12

0.18

0.20

Mycogen Seeds

5N523R2

V

9.7

6.0

4.7

0.10

0.17

0.21

Dyna-Gro Seed

S56RY84

V

10.7

5.3

4.3

0.09

0.19

0.23

Croplan Win Field United

R2C5225S

V

9.3

5.0

4.3

0.11

0.20

0.23

Bayer Credenz

CZ 5375 RY

V

9.7

5.7

4.3

0.10

0.18

0.23

REV Brand Seeds

57R21

V

10.0

5.3

4.7

0.10

0.19

0.21

Syngenta United States

S58-Z4

V

9.7

5.0

4.0

0.10

0.20

0.25

Dyna-Gro Seed

S57RY26

V

9.7

5.3

4.0

0.10

0.19

0.25

Mean

9.6

5.3

4.3

0.10

0.19

0.23

Temperature

P Value

<0.0001

<0.0001

Cultivars

0.0613

0.5887