Name of parent

Pedifree

Genaration

Note

UP-1s

Gobo (PI-369806)/Zhenshan 97//Xiangzaoxian No. 1///Jin23

F5

Sterile line (female)

UP-3s

Gobo (PI369806)/Zhenshan 97//Xiangzaoxian No. 1

F6

Sterile line (female)

100s

E425 (PI-442935)//Lemont/Zhenshan 97

F6

Sterile line (female)

101s

E425 (PI-442935)//Lemont/Zhenshan 97

F6

Sterile line (female)

105s

Gobo (PI-369806, Surinam)//Lemont/Zehnshan97//Jin-23

F6

Sterile line (female)

111s

Madagascar 1283 (PI-317514)///Lemont/you-1//IR2061

F5

Sterile line (female)

113A

IgnapCatelo (PI-373138)/113B(IR2061-214-3-3-32/Jin23)

B5F1

Sterile line (female)

PB2

CDR210//Katy/Minghui63

F7

Restorer line (male)

PB5

Katy/Minghui63//R647

F7

Restorer line (male)

PB12

Lemont/Minghui63//Jasmine-85

F7

Restorer line (male)

PB13

Katy/Minghui63//02428

F7

Restorer line (male)

PB18

Katy/Minghui63//Jasmine-85.

F7

Restorer line (male)