-BRS Parrudo-

-TBIO Sinuelo-

HER1

GLU

GLY

PAR

TWA

GLU

GLY

PAR

TWA

PS

First count of germination test (FCGT, % normal seedlings)

Z-83

81.3

bA*

56.0

dB

33.0

dC

90.0(1)

64.7

cA

37.5

cB

10.5

dC

92.0(1)

Z-85

86.0

bA

78.7

cB

61.3

cC

67.3

cA

66.0

bA

32.0

cB

Z-87

84.0

bA

87.0

bA

78.5

bB

86.0

bA

80.0

aB

67.0

bC

Z-92

90.0

aA

92.7

aA

86.0

aB

91.0

aA

84.5

aB

88.0

aA

Germination test (GER, % normal seedlings)

Z-83

89.3

bA

73.3

cB

46.0

cC

91.3(1)

74.7

cA

47.0

cB

24.5

dC

92.0(1)

Z-85

89.3

bA

87.5

bA

84.0

bB

81.3

bA

72.5

bB

52.0

cC

Z-87

86.5

bA

88.5

bA

85.0

bA

93.3

aA

86.0

aB

72.5

bC

Z-92

94.0

aA

96.0

aA

89.5

aB

93.0

aA

87.0

aB

91.5

aA

Seedling shoot length (SL, cm)

Z-83

3.3

bA

2.4

cB

2.4

cB

3.7ns

2.5

cA

2.0

bB

2.5

bA

3.5(1)

Z-85

3.8

aA

3.2

aB

2.9

bB

3.2

bA

2.6

aB

2.7

bB

Z-87

3.2

bB

2.8

bC

3.8

aA

3.7

aA

3.0

aB

3.1

aB

Z-92

3.2

bC

3.6

aB

4.1

aA

3.0

bB

2.9

aB

3.6

aA

Seedling radicle length (RL, cm)

Z-83

6.0

aA

3.0

dB

2.9

cB

6.2(1)

4.9

cA

2.0

bC

3.1

bB

5.8(1)

Z-85

6.4

aA

5.1

cB

3.6

bC

5.7

bA

2.4

bB

2.5

bB

Z-87

6.9

aA

6.2

bB

6.2

aB

6.6

aA

4.8

aB

4.0

aC

Z-92

6.5

aA

6.9

aA

5.9

aB

6.2

aA

5.2

aB

4.5

aC

Seedling dry mass (SDM, mg)

Z-83

31.4

aA

31.3

aA

30.3

bA

31.6ns

26.6

bA

26.3

aA

27.4

bA

26.4ns

Z-85

26.7

bB

28.4

aB

33.7

aA

26.9

bA

27.0

aA

25.1

bA

Z-87

27.3

bB

32.6

aA

27.5

bB

26.6

bA

25.2

aA

26.0

bA

Z-92

31.8

aA

30.5

aA

29.7

bA

30.8

aA

28.5

aA

31.4

aA