Papers

scholar

Papers

scholar

Papers

scholar

scholar

scholar

16

Xiao Jun-Hong

4

Gao Di

3

Guo Xiang-Hui

Qian Xiao-long

Li Na

9

Wang Qiong

Pan Yan-Tao

Hai Bo Wang

Zhang Mu-Hua

Ju Hong Liu

7

Xu Tao

Li Yang

Li Bing

Li Ya-Yuan

Ke Hui Guo

Li Xiao-Ming

3

Zhu Ying

Li Ya-yuan

Yang Man-Fu

6

Liu He-Hai

Qiu Wei-Hua

Chen Li

Papers = 3 scholar’s number: 22

Zhang Shu-Yu

Li Yan

Feng Yong-Hua

Papers = 2 scholar’s number: 22

Tian Aili

Li-Jun

Wang Xiao-Xue

Papers > 2 scholar’s number: 56

5

Stephen

Wang Hong-Lin

Chen Hui-Ruo

Papers = 1 scholar’s number: 440

Fang Xu

Chen Lin

Li Qi-Bing

Total number of scholars: 496