Open Scale APs

Closed Scale APs

TSM

a. tuā “big”

b. kuân “tall”

c. é “short”

d. puî “fat”

a. lahsap “dirty”

b. khang “empty”

c. kiâu “smart”

d. hng “far”