Scale APs

Non Scale APs

MC

a. mei “pretty”

b. da “big”

c. kong “empty”

d. ai “short”

a. guoli “national”

b. biaozhun “standard”,

c. mingpai “brand”

TSM

a. tuā “big”

b. kuân “tall”

c. khang “empty”

d. lahsap “dirty

a. tsiànn “square”

b. iá “wild”

c. tsuân “whole”

d. tsúiàu “main”

e. si̍ttsāi “practical”