Predicative APs

Non Predicative APs

MC

a. gao “tall”

b. ai “short”

c. pang “fat”

d. shuo “thin”

e. leng “cold”

a. zheng “square”

b. daxing “major”

c. yei “wild”

d. quan “whole”

TSM

a. tuā “big”

b. kuân “tall”

c. khang “empty”

d. lahsap “dirty”

a. tsiànn “square”

b. iá “wild”

c. tsuân “whole”

d. tsúiàu “main”

e. si̍ttsāi “practical”