Indicator

Region

Life Expectancy (year)

Illiteracy Rate (%)

2010

2000

1990

2010

2000

1990

Nationwide

74.83

71.4

68.55

4.08

6.72

15.88

Inner Mongolia

79.1

69.87

65.68

4.07

9.12

15.39

Guangxi

79.28

71.29

68.72

2.71

3.79

10.61

Guizhou

75.34

65.96

64.29

8.74

13.89

24.27

Yunnan

74.12

65.49

63.49

6.03

11.39

25.44

Tibet

72.99

64.37

59.64

24.42

32.5

44.43

Qinghai

73.74

66.03

60.57

10.23

18.03

27.7

Ningxia

75.21

70.17

66.94

6.22

13.4

22.06

Xinjiang

78.78

67.41

62.59

2.36

5.56

12.75