Province

The population of ethnic minorities (The 6th National Population Census, 10 thousand)

The population of ethnic minorities (The 5th National Population Census, 10 thousand)

The population of ethnic minorities (The 4th National Population Census, 10 thousand)

The annual population growth rate from 1990 to 2010 (%)

Inner Mongolia

506

493

416

0.69

Guangxi

1711

1721

1651

0.42

Guizhou

1255

1334

1124

0.34

Yunnan

1534

1433

1234

1.07

Tibet

276

246

211

1.55

Qinghai

264

236

188

1.15

Ningxia

223

194

155

1.5

Xinjiang

1307

1143

946

1.8