xij

Industrial structure (j = 1)

Property right structure (j = 2)

Urban and rural structure (j = 3)

Technical structure (j = 4)

Open structure (j = 5)

Consumption structure (j = 6)

Guangzhou (i = 1)

30.8

22.79

85.27

17.16

52.82

48.80

Shenzhen (i = 2)

40.6

10.90

100

45.42

56.88

42.47

Zhuhai (i = 3)

46.7

13.90

87.85

52.29

48.96

40.71

Foshan (i = 4)

59.9

11.71

94.88

31.09

66.50

41.03

Huizhou (i = 5)

54.7

21.21

66.00

81.93

58.06

48.67

Donggua (i = 6)

44.4

6.33

88.75

21.39

59.36

54.65

Zhongshan (i = 7)

53.2

8.65

88.00

28.53

74.32

43.20

Jiangmen (i = 8)

48.2

22.7

64.10

19.45

70.94

48.82

Zhaoqing (i = 9)

44.4

36.31

43.82

12.12

68.77

48.38