Mine A

Face 1

Mine A

Face 2

Mine A

Face 3

MineA

Face 4

Mine B

Face 1

Mine B

Face 2

Mine C

Face 1

Mine D

Face 1

Mine D

Face 2

Mine D

Face 3

Xb50 (cm)

60.1

34.5

63.2

36.0

61.7

137

64.1

80.0

75.0

120

Xb50 −Xp50 (cm)

18.4

14.7

31.3

15.7

36.3

37.1

15.4

31.3

23.5

46.5

Uniaxial compressive strength (MPa)

94.1

91.6

72.8

108.4

57.0

44.4

65.4

107

117

134

Brazilian tensile strength (MPa)

6.58

7.41

3.36

6.64

3.00

3.40

6.28

7.10

6.34

11.3

RIHN(-)

37.6

39.0

5.4

38.8

3.8

3.9

56.2

41.7

36.8

62.5

Powder factor (g/t)

91.7

77.5

92.2

52.1

112

102

69.2

158

158

158