Provinces

EFF

TC

TFP

Provinces

EFF

TC

TFP

Ningxia

0.9047

2.5458

2.3031

Guizhou

1.0347

1.5719

1.6264

Jiangsu

1.0020

2.1309

2.1350

Gansu

0.9955

1.6217

1.6143

Shaanxi

0.9723

2.0326

1.9763

Hainan

0.8851

1.8102

1.6022

Xingjiang

0.8783

2.1757

1.9110

Henan

0.9486

1.6786

1.5923

Fujian

0.8745

2.1730

1.9004

Guangxi

0.8394

1.8913

1.5877

Qinghai

0.9781

1.9329

1.8905

Hunan

1.0049

1.5712

1.5790

Zhejiang

0.9246

2.0366

1.8832

Hebei

0.8814

1.7824

1.5710

Yunnan

0.9384

1.8763

1.7607

Tianjin

1.2052

1.3008

1.5677

Shandong

0.9022

1.9403

1.7505

Shanghai

1.0000

1.5420

1.5420

Chongqing

1.0582

1.6083

1.7019

Guangdong

1.0000

1.5111

1.5111

Sichuan

1.0736

1.5745

1.6904

Jilin

0.9097

1.3635

1.2403

Anhui

0.9878

1.7076

1.6868

Liaoning

0.9141

0.8152

0.7451

Beijing

1.0247

1.6299

1.6701

Heilongjiang

1.4271

0.3764

0.5371

Jiangxi

0.9794

1.6900

1.6551

Inner Mongolia

1.2146

0.0740

0.0898

Hubei

1.0131

1.6127

1.6338

Shanxi

0.5903

0.1342

0.0792

Countrywide

0.9787

1.5904

1.5345

Central China

0.9811

1.7263

1.6462

Northeast China

1.0836

0.8517

0.8408

West China

0.9207

1.3990

1.3710

East China

0.9700

1.7857

1.7133