Variable

Kolmogorov-Smirnov test

Sig. level (p value)

No.

Purchase

0.920

0.366

120

Quality

1.058

0.213

120

Price

1.443

0.031

120

Market

1.582

0.013

120