Variable

Kolmogorov-Smirnov test

Sig. level (p value)

No.

Purchase

1.005

0.265

120

Quality

1.075

0.198

120

Price

1.966

0.001

120

Market

1.747

0.004

120