Variable

Kolmogorov-Smirnov test

Sig. level (p value)

No.

Purchase

1.140

0.149

120

Quality

1.357

0.050

120

Price

1.970

0.001

120

Market

1.850

0.001

120